Stadgarna innehåller uppgifter om vår förenings företagsnamn (tidigare kallad firma), styrelsens säte, den verksamhet som vi bedriver, huruvida upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut samt grunderna för beräkning av dessa samt årsavgiften, grunderna för avsättning av medel till för att säkerställa husets underhåll, antal styrelseledamöter, revisor och eventuella suppleanter samt tiden för dessas uppdrag, hur föreningsstämma ska sammankallas, vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, föreningens räkenskapsår, fördelning av vinst och fördelning av tillgångar vid föreningens upplösning.
Utöver detta finns andra viktiga frågor som stadgarna reglerar, till exempel fördelning av underhållsansvaret mellan föreningen och boende och de krav som ställs för medlemskap.
Ändring av stadgar kräver normalt att beslut tas på två på varandra följande stämmor.
Brf Klippan 10 har använt Fastighetsägarnas normalstadgar som utgångspunkt för våra nu gällande stadgar.
Se även Fastighetsägarnas beskrivning av Stadgar: https://www.fastighetsagarna.se/fakta/brf/stadgarna–bostadsrattsforeningens-grundlaggande-regler/

Stadgar 2018

Utöver stadgarna har Brf Klippan 10 några olika policyer som vi förhåller oss till:

Policy för behandling av personuppgifter

Policy och rutin mot hot och våld i hem och nära relation

Garagepolicy

Förrådspolicy

_______________________________________________

Sidan reviderad: 2022-09-25