Överlåtelse
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Dessutom behöver köparen ansöka om medlemskap i föreningen. Överlåtelsen med köpehandling och ansökan om medlemskap skickas till: Brf Klippan 10, Hästholmsvägen 10, 11644 Stockholm.
Godkännande av ny medlem kommer att ske i samband med ett möte mellan bostadsrättsföreningens styrelse (eller delar av den) och den nya medlemmen. Syftet med mötet är att ömsesidigt lära känna varandra samt få möjlighet till frågor.
Vid överlåtelse av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift motsvarande 3,5 procent av prisbasbeloppet. Överlåtelseavgiften betalas av köparen. Detta gäller inte bara vid köp utan även vid arv, gåva eller annan form av överlåtelse.
Bostadsrättsföreningen godkänner inte juridisk person, däremot godkänns delat ägande. Vi har idag ingen gräns för minsta ägarandel.

Pantsättning och pantsättningavgift
För pantsättning tar föreningen av pantsättaren ut en pantsättningsavgift med 1,5 procent av prisbasbeloppet vid varje tillfälle för ny eller omförd pantnotering. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Tillträde
Vid tillträdet blir köparen formellt ägare av bostaden. Det är då köparen får nycklarna och kan flytta in. Fram till tillträdet har säljaren ansvaret för bostaden. Så snart tillträdet ägt rum, alltså den dag då köparen, säljare och mäklare kommit överens om att köparen ska ta över bostaden, går ansvaret för bostaden över till köparen.

Andrahandsuthyrning/Andrahandsupplåtelse
Med andrahandsuthyrning avses att lägenheten upplåts till annan för självständigt brukande. Det saknar betydelse om upplåtelsen sker utan att hyra tas ut eller om upplåtelsen sker till närstående. Att ha någon inneboende hos sig räknas däremot inte som andrahandsupplåtelse.
Andrahandsuthyrning kräver styrelsens tillstånd. Ansökan skickas enklast in via Nabo. Under ”Din lägenhet/lokal” finns en knapp för andrahandsuthyrning.
Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget och ny ansökan ska alltid ske vid byte av andrahandshyresgäst eller vid önskan om förlängning .
Även om du hyr ut din lägenhet i andra hand så är det fortfarande du som medlem som har det fulla ansvaret och åtagandet gentemot föreningen och du som hyresvärd är också ansvarig för din hyresgäst.
Om styrelsen inte beviljar ansökan kan bostadsrättshavaren ansöka om att få hyresnämndens tillstånd till upplåtelsen.

Styrelsen godkänner andrahandsupplåtelser i enlighet med praxis i hyresnämnden. Skäl kan exempelvis vara:
– Om bostadsrättshavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom
– Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
– Provsamboende

Föreningen tar ut en avgift med tio procent av prisbasbeloppet per år från den bostadsrättshavare som upplåter i andra hand. Om en lägenhet upplåts under del av ett år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Fakturering sker månadsvis.

Glöm inte att kontrollera med ditt försäkringsbolag hur hemförsäkringen fungerar om du t.ex. lämnar kvar möbler eller annat i lägenheten. Kontrollera också hur bostadsrättstillägget fungerar när du hyr ut.
Läs mer om andrahandsupplåtelser i riktlinjerna från Fastighetsägarna som finns under ”Blanketter och informationsmaterial”.

______________________________________

Sidan reviderad: 2022-1030