En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. På stämman fattas bland annat beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, hur resultatet ska disponeras och om styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Vid stämman väljs också styrelseledamöter, revisorer och suppleanter. Om motioner finns skall även dessa behandlas på stämman.
I våra stadgar anges vilka punkter som ska finnas på dagordningen.
Protokoll från föreningsstämmorna finns på nabo.se (länk till login)

Motioner
Den medlem som önskar att ett visst ärende ska behandlas på den ordinarie föreningsstämman ska enligt stadgarna skriftligen anmäla detta genom en motion till styrelsen före 1:a februari eller om styrelsen meddelar ett senare datum. Att det är redan i februari beror på att styrelsen kan behöva tid på sig att utreda förslagen och ta fram förslag på rekommendation till stämman.
Styrelsen ser gärna att medlemmarna kommer med förslag som leder till att vårt hus och boende förbättras. Allmänna synpunkter och förbättringsförslag kan förstås lämnas när som helst under året men om det gäller större och mer övergripande frågor av intresse för hela föreningen bör förslaget lämnas till styrelsen genom en skriftlig motion.
Det finns inga särskilda formkrav för en motion men här följer några punkter som du kan tänka på när du skriver en motion:

  • Skriv gärna en rubrik som mycket kort beskriver ärendet.
  • Beskriv nuläget, problemet och/eller behovet.
  • Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska fatta och varför.

_____________________________________________________

Sidan reviderad: 2022-10-30